Vidaus tvarkos taisyklės - Žilvinas Hotel & SPA

Šios Bendrosios viešbučio paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato UAB Poilsio namai “Baltija” Viešbučio “Žilvinas Hotel&SPA”, esančio Kęstučio g. 32, Palangoje (toliau – Viešbutis), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

 

Vidaus tvarkos taisyklės

Rezervacijos taisyklės:

 • Viešbučio paslaugų pirminė rezervacija (užklausimas) gali būti atliekama telefonu, elektroniniu paštu ar kitais pardavimo kanalais.
 • Individualus svečias, pateikdamas rezervaciją viešbučiui ,,Žilvinas Hotel&Spa‘‘, turi nurodyti į atvykstančių svečių skaičių, jų vardus bei pavardes, pageidaujamo kambario kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą.
 • Viešbutis, gavęs teikiamų paslaugų rezervaciją, elektroniniu paštu pateikia svečiui išsamią informaciją (išankstinio mokėjimo sąskaitą) apie pageidaujamas rezervuoti Viešbučio teikiamas paslaugas, nurodydamas sumokėti reikalaujamą išankstinę sąskaitą už rezervuotas viešbučio teikiamas paslaugas.
 • Viešbutis, gavęs teikiamą paslaugų rezervaciją, kitais pardavimo kanalais, vykdo pagal nustatytas taisykles.
 • Gavęs svečio išankstinės sąskaitos apmokėjimą už rezervuotas viešbučio teikiamas paslaugas, viešbutis elektroniniu paštu patvirtina teikiamų paslaugų rezervaciją. Rezervacija, kuri yra apmokėta, yra laikoma garantuota. Išimtiniais atvejais, kuriuos nustato viešbutis, garantuotomis laikomos ir dalinai neapmokėtos rezervacijos.
 • Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacija gali būti garantuota kreditine kortele, išankstiniu apmokėjimu arba sutartimi su viešbučiu.
 • Negarantuota rezervacija – tai viešbučio teikiamų paslaugų rezervacija, kuri nėra apmokėta.
 • Negarantuota rezervacija – tai Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacija, kuriai nėra suteiktas patvirtinimo numeris. Negarantuotas Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijas Viešbutis laiko nuo to momento, kai svečias šiose Sąlygose numatytu būdu pateikia Viešbučiui jo teikiamų paslaugų rezervaciją, iki termino, nurodyto svečiui pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje rezervacijos mokesčio mokėjimui atlikti, pabaigos dienos 14.00 val. Pasibaigus šiam terminui, Viešbutis turi teisę panaikinti/panaikina svečio negarantuotą rezervaciją.
 • Sutartis dėl Viešbučio teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias sumoka Viešbučio nurodytą rezervacijos mokestį už rezervuotas Viešbučio teikiamas paslaugas ir/arba Viešbutis patvirtina rezervaciją, suteikdamas jai patvirtinimo numerį;
 • Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik tada, kai jis yra patvirtinamas raštu;

Rezervacijos atšaukimo tvarka:

 • Jei užsakymas garantuotas mokėjimo kortele, iš jos, laiku neinformavus apie rezervacijos atšaukimą, bus išskaičiuotas mokestis už vieną naktį kambaryje (ar už vieną naktį kiekviename kambaryje, jei buvo rezervuota daugiau nei vienas).
 • Individualus svečias (-iai)apgyvendinimo paslaugų garantuotą rezervaciją be jokios baudos gali atšaukti ne vėliau kaip likus 2 savaitės (imtinai) iki svečio (-ių) atvykimo dienos, nustatytos rezervacijoje.

Grupių (10 ir daugiau kambarių) apgyvendinimo paslaugų rezervacijos atšaukimo procedūros:

 • Jei viešbučiui pranešama apie grupės apgyvendinimo paslaugų rezervacijos anuliavimą prieš 30 (10-19 kambarių rezervacijoms)/60 (20-25 kambarių rezervacijoms) kalendorinių dienų iki viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje nurodytos atvykimo dienos, anuliavimo mokesčio nėra.

Jeigu apie grupės apgyvendinimo paslaugų rezervacijos anuliavimą pranešama:

 • Vėliau nei prieš 30 (10-19 kambarių rezervacijoms)/60 (20-25 kambarių rezervacijoms) kalendorinių dienų iki Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje nurodytos atvykimo dienos – imamas 25 % visos apgyvendinimo paslaugų kainos, nurodytos viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje, anuliavimo mokestis;
 • Vėliau nei prieš 14 (10-19 kambarių rezervacijoms)/21 (20-25 kambarių rezervacijoms) kalendorinių dienų iki viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje nurodytos atvykimo dienos – imamas 50 % visos apgyvendinimo paslaugų kainos, nurodytos viešbučio  teikiamų paslaugų rezervacijoje, anuliavimo mokestis;
 • Vėliau kaip likus 24 val. iki grupės atvykimo arba grupei neatvykus Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje nurodytą atvykimo dieną, imamas 100% visos apgyvendinimo paslaugų kainos, nurodytos viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijoje, anuliavimo mokestis.

 

Administracijos darbas:

 • Viešbučio administracija turi teisę priimti sprendimą apgyvendinti arba perkelti viešbučio svečią(-ius) į kitą numerį arba kitą apgyvendinimo įstaigą (tokiomis pačiomis arba geresnėmis sąlygomis).
 • Administracija turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti viešbučio svečią(-ius) nepranešus iš anksto, jei yra keliama grėsmė viešbučio gyventojams;
 • Viešbučio svečių daiktų saugojimo viešbutyje tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.
 • Administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, pamiršti daiktai, praėjus 3 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.
 • Viešbutis neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas vertybes ir / ar padarytą joms žalą kambaryje ar bendrose erdvėse;
 • Administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į svečių gyvenamus numerius. Esant poreikiui iškviečia greitąją pagalbą;
 • Viešbučio administratoriui yra draudžiama suteikti bet kokią informaciją apie svečius, tretiems asmenims, be svečio sutikimo.
 • Viešbučio svečiui paprašius atsarginio rakto, viešbučio administratorius būtinai turi jį identifikuoti.
 • Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros Viešbučio kambariuose ir bendrose erdvėse;

 

Nenugalima jėga (force majeure):

 • Šalių atsakomybę už sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

 

Atvykimo ir išvykimo laikas

 • Viešbučio svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Viešbutį nuo 15.00 val.;
 • Viešbučio registratūroje įsiregistravęs svečias gauna kambario (-ių) raktą (-us), kurį (-iuos) grąžina atgal išsiregistruodamas iš viešbučio, prieš tai įsitikinus, kad už visas paslaugas yra sumokėta. Pametus arba sugadinus kambario raktą, taikoma bauda – 5 eurai;
 • Viešbučio svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš Viešbučio iki 12.00 val.;
 • Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti Viešbučio registratūrą.
 • Jeigu svečias iš Viešbučio išvyksta ne vėliau kaip iki 18.00 val., svečias privalo sumokėti 50% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias iš Viešbučio išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos;
 • Svečiui, iki sutarto išvykimo laiko, neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas Viešbutyje esančias saugomas patalpas;
 • Jei su Viešbučiu yra sudaryta sutartis “Viešbučio paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta svečių atvykimo ir išvykimo tvarka bei sąlygos;
 • Į Viešbučio kambarį gali apsigyventi tiek asmenų, kiek buvo nurodyta Viešbučio registratūros darbuotojui atvykimo metu. Jeigu viešbučio kambaryje apsigyvens daugiau svečių nei nurodyta Viešbučio rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią Viešbučiui mokamas papildomas mokestis;
 • Atsivesti pašalinius asmenis į Viešbučio kambarį galima tik prieš tai perspėjus Viešbučio registratūros darbuotoją.